Algemene voorwaarden J.C. van den Dries

Algemene voorwaarden J.C. van den Dries. Gevestigd aan: Torendijk 46, 4484 AT Kortgene (Holland) – Versie 1.0 Juni 2015

Artikel 1. Definities

De volgende definiëringen hebben (in deze algemene voorwaarden) te gelden:

1.1 Onder verhuurder/verkoper/opdrachtnemer wordt verstaan: De onderneming J.C. van den Dries, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Onder huurder/koper/opdrachtgever wordt verstaan: iedere (potentiële) wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of een (natuurlijk) rechtspersoon, of (rechtelijk) lichaam is.
1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan: de schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling van huurder dan wel de aanvaarding van de niet herroepen offerte van verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of bezorgings-/aflever bon.
1.4 Onder gebruiks dag wordt verstaan: een dag als rekeneenheid voor duur van een huurperiode; de gebruiks dag gaat in, 5 uren vóór datum en tijdstip van aanvang van huurperiode bij de eindverbruiker, en heeft een duur van 24 uren.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding, leverantie en prestatie en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van huurder is uitgesloten.
2.2 Acceptatie van goederen leidt automatisch tot akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van J. C. van den Dries.

Artikel 3. Offertes

3.1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende veertien dagen na dagtekening offerte, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding van deze offerte door opdrachtgever. In dat geval is tussen partijen geen overeenkomst van kracht.
3.2 Tenzij anders vermeld zijn de in de offerte vermelde prijzen exclusief de geldende BTW en exclusief kosten, waaronder energie-, transporten verzekeringskosten.
3.3 Indien de aanbieding is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens mag opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan.
3.4 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op normale omstandigheden en normale werkuren.
3.5 Een aanbieding is voor opdrachtnemer slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering huurovereenkomst

4.1 De overeenkomst voor huur en verhuur komt tot stand op het moment dat er overeenstemming is bereikt met betrekking tot de zaken, data van de terbeschikkingstelling en de huurprijs van de zaken en dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. Evident is ook steeds artikel 1.3 van toepassing.
4.2 Opdrachtnemer zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energiemiddelen ( brandstof, smeermiddelen en vloeistoffen) en indien van toepassing het dagelijks controleren van het oliepeil. De kosten van smeerolie kunnen na overleg van kwitanties in rekening worden gebracht van opdrachtnemer.
4.5 Opdrachtnemer zal gehuurde zaken periodiek controleren en tijdig voor servicebeurten aanbieden waarbij de kosten, verband houdend met dagelijks onderhoud voor rekening komen van de opdrachtnemer. De kosten die voortvloeien uit ongepast of onoplettend gebruik zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
4.6 Indien gehuurde zaken na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig bij opdrachtgever zijn geretourneerd is opdrachtnemer gerechtigd voor elke dag waarmede de overeengekomen termijn wordt overschreden kosten in rekening te brengen. Uitgangspunt is dan minimaal de geldende dagverhuurprijs.
4.7 Opdrachtgever verplicht zich de gehuurde zaken schoon en in dezelfde staat en aantal als bij ontvangst te retourneren. Vervuiling, manco’s als wel beschadigingen of wat die meer zij kunnen immer na retourdatum door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden kenbaar gemaakt. Indien de zaken door opdrachtnemer moeten worden gereinigd zullen minimaal de volledige reinigingskosten in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Indien manco’s en beschadigingen worden geconstateerd wordt de zaak tegen nieuwwaarde bij opdrachtgever in rekening gebracht.
4.8 Ten aanzien van tenten vouwagens en toebehoren:

A) Indien een tent met eventuele toebehoren door opdrachtnemer moet worden geplaatst zal opdrachtgever op moment van reservering opgave doen van de exacte opstellingsplaats welke zal worden opgenomen in de huurovereenkomst.
B) Het terrein van plaatsing dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn voor verkeer. De ondergrond dient hard en vlak te zijn; dit ter beoordeling aan opdrachtnemer.
C) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor toestemming en betaling van verschuldigde bedragen (legeskosten, precario, huur, etc.) ter zake de eigenaar van het terrein of het gebouw.
D) In geval van sneeuwval verplicht opdrachtgever zich onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen om volledige ontdooiing te waarborgen. Er bestaat instortingsgevaar indien er meer dan drie centimeter sneeuw op de tenten ligt.

4.9 Bij uitvoering van de overeenkomst is opdrachtnemer gerechtigd tot terbeschikkingstelling van gering afwijkende of soortgelijke zaken t.o.v. het bestelde, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.

Artikel 5. Annulering van overeenkomst

5.1 Indien een overeenkomst geheel of ten dele door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan opdrachtnemer te betalen volgens onderstaand schema:

A) Bij annulering meer (tot) dan één maand voor feitelijke terbeschikkingstelling is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten plus 25% van de huur-/aanneemsom.
B) Bij annulering binnen één maand voor feitelijke terbeschikkingstelling is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten plus 50% van de huur-/aanneemsom.

5.2 Bij annulering op de dag van terbeschikkingstelling zelf door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de volledige huur-/aanneemsom.

Artikel 6. Wijziging overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

7.1 Meerwerk is al hetgeen buiten de overeenkomst valt.
7.2 Minderwerk is al hetgeen binnen de overeenkomst valt, echter wat niet daadwerkelijk gepresteerd of geleverd is geweest op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en/of door actief nalaten van opdrachtnemer.
7.3 Indien tijdens of na de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat meer-/minderwerken (al dan niet voor of door derden) (lijken of blijken te) (zijn) ontstaan, dan maakt opdrachtnemer hiervan zo spoedig als van haar mag worden verwacht melding aan opdrachtgever.
7.4 Meer- en minderwerken en de daaruit voortvloeiende consequenties zullen in onderling overleg tussen partijen worden bepaald.

Artikel 8. Levertijd

8.1 Een overeengekomen levertijd is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar is geen fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Weigering of terugzending van hetzij geheel hetzij een gedeelte van het gekochte behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9. Garantie

9.1 De deugdelijkheid van geleverde en verwerkte zaken wordt door opdrachtnemer gewaarborgd, met dien verstande dat op geleverde materialen, voor zover ze betrokken zijn van derden, er niet minder of meer garantie wordt gegeven dan aan opdrachtnemer door leverancier/fabrikant is gegeven. Daarbij geldt voor toepasselijkheid van garantie, de datum van levering aan opdrachtnemer.
9.2 Indien er sprake is van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout, heeft opdrachtgever recht op herstel. De opdrachtnemer kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet meer mogelijk is.
9.3 De garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk:

A) Indien schade het gevolg is van een opzet of onjuiste behandeling door opdrachtgever of indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten;
B) Indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

9.4 Buiten de garantie vallen:

A) Kleine, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, vorm en dergelijke die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
B) Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege opdrachtnemer aan het geleverde zijn uitgevoerd;
C) Beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Wet. Alle rechten inzake verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of ter zake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
10.2 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Dit is niet van toepassing indien en voor zover dit zaken betreft uitsluitend bedoeld om aan derden bekend te maken.
10.3 Bij het geven van een opdracht tot reproductie van door de auteurswet of enig ander (industrieel) (eigendoms)recht beschermde objecten verklaart opdrachtgever dat er geen inbreuk op dit recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel materieel als immaterieel.

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst

11.1 De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

A) Indien opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is;
B) Indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.

11.2 In de genoemde gevallen is opdrachtnemer (bovendien) bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
11.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

12.1 Indien opdrachtnemer goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:

A) De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren diensten zelf;
B) De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten;
C) Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 In geval van koop blijven de door opdrachtnemer geleverde zaken zijn eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst is nagekomen.
13.2 Door opdrachtnemer geleverde zaken die krachtens lid 1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
13.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaken voor de opdrachtgever beheren, weg te halen of te doen laten weghalen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
13.4 Indien derden enig recht op (de onder eigendomsvoorbehoud) geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 14. Reclames, gebreken, klachttermijnen

14.1 Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen twee dagen na de levering van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Het voldoen van het geleverde aan hoedanigheid, deugdelijkheid, aantallen en/of kwaliteitsnormen dient bij levering te worden gecontroleerd. Klachten hieromtrent dienen terstond – binnen drie uren na levering – schriftelijk te worden gemeld. Een opdrachtgever die het geleverde niet bij aflevering heeft onderzocht/gecontroleerd, wordt geacht met de levering akkoord te zijn gegaan.
14.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
14.3 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van dat wat is overeengekomen, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen overeengekomen kwaliteitsnormering constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden beneden het afgesproken niveau blijft, dient en zal de opdrachtgever opdrachtnemer per omgaande telefonisch een vervolgens schriftelijk, per e-mail, fax en post hiervan in kennis (te) stellen. Ter telefonische in kennisstelling dient het algemeen telefoonnummer van opdrachtnemer, vermeld in de ondertekening van deze algemene voorwaarden. Dit nummer is dagelijks tot één uur na middernacht bereikbaar.
14.4 Indien een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 (Aansprakelijkheid).
14.5 Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 16 (Betaling) noch reden zijn om de betalingsverplichting op te schorten.
14.6 Indien zaken niet naar behoren werken of defect raken dient opdrachtnemer onmiddellijk telefonisch en vervolgens per e-mail te worden geïnformeerd door opdrachtgever.
14.7 Het zelf verrichten van reparaties is slechts toegestaan op uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 15. Prijsverhoging

15.1 Indien opdrachtnemer met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: als tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten, tengevolge van een wijziging in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingendrechtelijk karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren, zoals de prijs van bv. gebruikte hulpstoffen, materialen, brandstoffen, transportmiddelen en dergelijke.
15.2 Indien de prijsverhoging meer dan 10 % is, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. Betaling

16.1 Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden netto per bank, voorafgaand aan levering en zonder korting en/of verrekening.
16.2 In geval opdrachtgever toestemming heeft van opdrachtnemer om op rekening af te nemen, dient de betaling binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder korting en/of verrekening te zijn voldaan.
16.3 In geval opdrachtnemer door opdrachtgever is gemachtigd middels automatische incasso bedragen van diens rekening af te schrijven, dan geschiedt dit binnen zeven dagen na factuurdatum.
16.4 In geval een automatische incasso gestorneerd wordt, zal opdrachtnemer een tweede incasso bewerkstelligen. Indien ook deze niet slaagt, wordt de gehele vordering op opdrachtgever direct opeisbaar en wordt gehandeld naar artikel 16.7 alsook dat nadien conform artikel 16.1 gehandeld wordt.
16.5 Betaling dient te geschieden:

A) In geldige Nederlandse valuta (Euro);
B) Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van opdrachtnemer;
C) Door overschrijving van het verschuldigd bedrag en factuurnummer naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v. opdrachtnemer;
D) Netto, zonder enige korting of verrekening.

16.6 Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 0.2 % per maand of gedeelte van een maand.
16.7 In geval van (kennelijke, dreigende, op handen zijnde) beëindiging van bedrijf, liquidatie, insolventie, of een (voornemen tot aanvraag van, of aangifte van) faillissement of surseance van betaling, of het (voornemen tot) onderhandse schuldsanering, of het overlijden van de opdrachtgever zullen zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Opdrachtnemer is gerechtigd ter incassering van haar vordering alsdan onmiddellijk alle middelen rechtens aan te wenden.
16.8 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
16.9 Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen alsook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
16.10 Twisten ten aanzien van facturen dienen per omgaande door opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Twisten leiden nimmer tot opschorting of ontslag van betalingsverplichtingen.
16.11 Speciaal bestelde of vervaardigde zaken, hieronder ook te verstaan door opdrachtnemer ingehuurde zaken, dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te worden voldaan, ongeacht of deze zaken door opdrachtgever al dan niet zijn afgehaald. Speciaal bestelde of vervaardigde zaken worden niet gecrediteerd en/of retour genomen.
16.12 Voor verhuurartikelen geldt een borgtarief. Dit tarief bedraagt € 750,- per eenheid per huurperiode. Bij correcte retournering van de gehuurde artikelen wordt de borgsom volledig gerestitueerd aan de opdrachtgever.
16.13 In conformiteit met artikel 4.7 geldt, dat vervuiling, manco’s als wel beschadigingen of wat dies meer zij en de daaruit voortkomende kosten conform artikel 4.7 eerstes op de borgsom worden verrekend, en indien de borgsom niet toereikend blijkt, voor het meerdere deel door de opdrachtgever netto contant bij constatering aan de opdrachtnemer dienen te worden vergoed.

Artikel 17. Incassokosten

17.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: • over de eerste € 2.500,- 15% met een minimum van € 40,- • over het meerdere tot € 5.000,- 10% • over het meerdere tot € 10.000,- 5% • over het meerdere tot € 200.000,- 1% • over het meerdere 0,5% met een maximum van € 6775,-
17.2 Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
17.3 De koper is jegens de verkoper alle door verkoper gemaakte redelijke gerechtelijke kosten verschuldigd van alle instanties.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of door haar leidinggegeven ondergeschikten.
18.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien en conform de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
18.3 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.
18.3 Voor zover de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 50% van het bedrag van de factuur van de betrokken goederen dan wel van de verrichte werkzaamheden te berekenen over dat deel van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.4 Voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar bekend was of behoorde te zijn.
18.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar ter zake van welke oorzaak ook.
18.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade zoals bedrijfsstoringen, stagnatie, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
18.7 Opdrachtnemer erkent geen enkele aansprakelijkheid (waaronder bovendien aansprakelijkheid m.b.t. milieuschaden) indien deze schade is ontstaan door verkeerd en/of ondeskundig gebruik van de geleverde zaken door opdrachtgever.
18.8 Beschadigde of verloren zaken, alsook breuk of enige kwaliteitsvermindering, alsook de geleverde zaak ter vervanging van de beschadigde of verloren zaak zijn gedurende de gehele huurperiode voor rekening van opdrachtgever. Vergoeding van zaken geschiedt tegen nieuwwaarde.
18.9 Opdrachtgever verplicht zich maatregelen te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of anderszins en zo nodig de gehuurde zaken te verzekeren.
18.10 Gedurende de gehele huurperiode is opdrachtgever aansprakelijk voor alle boetes, leges, precario, staangelden, milieulasten en/of aanverwante risico’s en kosten, voortvloeiend uit het gebruik van de gehuurde zaken.
18.11 Onverminderd het bepaalde in artikel 18. lid 1 t/m 10, houdt de opdrachtnemer de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele stormen/of brandschade alsook de gevolgschade aan geleverde zaken. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer in welke zin ook is in dit verband uitgesloten.
18.12 In alle gevallen en te allen tijde geldt, dat opdrachtnemer slechts aansprakelijk is voor het eigen deel uit hoofde van de overeenkomst.
18.13 Onverminderd al het bepaalde in deze algemene voorwaarden is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk indien/voor schade/kosten die zijn ontstaan door opzet of grove schuld van opdrachtgever of van enige persoon die handelt of handelen in naam van de opdrachtgever. Toeslagen ter vrijwaring van kosten, als bedoeld in artikel 5.2 en 18.12 van deze algemene voorwaarden, kunnen de aansprakelijkheid van de opdrachtgever in het verband van dit artikel 18.14 uitdrukkelijk geenszins en nimmer uitsluiten.
18.14 Het vaststellen van schade(n) c.q. verlies en dergelijke, en kosten in dit verband is enkel voorbehouden aan opdrachtnemer, welke constatering voor partijen bindend is.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en/of vertragen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder meer begrepen weersgesteldheid en/of weersomstandigheden, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen in welke zin en om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, stremming van post, communicatie, dataverkeer en datacommunicatie in welke zin ook, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.
19.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
19.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval aan één of beide zijden verplichting tot schadevergoeding bestaat.
19.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Transport

20.1 Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangst name van de zaken, ook tijdens het transport indien dit zijdens opdrachtgever verzorgd wordt, het risico en rekening van verlies of beschadiging van de zaken.
20.2 Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen van zaken mogelijk te maken. Bij gebreke hiervan is opdrachtnemer gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te laden en lossen en zo nodig op te (doen) slaan, waarmede aan de plicht van levering door opdrachtnemer is voldaan.
20.3 Transport geschiedt tegen de door opdrachtnemer vastgestelde tarieven.
20.4 Als uitgangspunt voor laadtijd geldt maximaal 15 minuten; als uitgangspunt voor lostijd geldt eveneens maximaal 15 minuten. Uitzondering hierop zijn complete vrachtwagen ladingen. Voor deze geldt 90 minuten maximaal
20.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid en berijdbaarheid van de laad- en loslocatie. Laad- en loslocatie dient voor alle transportmiddelen van opdrachtnemer bereikbaar, toegankelijk en berijdbaar te zijn. Hiervan dient opdrachtgever bij opdracht een opgave te verstrekken. Eventuele (gevolg)kosten (hieronder begrepen extra lostijd) als gevolg van nalaten van verstrekken van informatie, onjuiste informatie of onvoorziene omstandigheid aan zijde van opdrachtgever, worden bij opdrachtgever in rekening gebracht.
20.6 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor zaken in delen af te laden of te lossen.
20.7 Indien zaken door opdrachtnemer worden bezorgd en/of gehaald verplicht opdrachtgever zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten worden berekend waarbij als uitgangsbasis de gemaakte kosten aan zijde van opdrachtnemer gelden.
20.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij zon- en feestdagen, alsmede bij werkdagen voor 07.00 uur en na 18.00 uur extra kosten in rekening te brengen.
20.9 Transportmiddelen van de opdrachtnemer (of derden) kunnen indien door opdrachtnemer gewenst, te allen tijde bij opdrachtgever worden gestald gedurende dat de gehuurde zaken zich bij opdrachtgever bevinden. Opdrachtnemer verplicht zich niet tot op- en afladen van transportmiddelen alsmede uitstallen of uitventen van zaken bij de opdrachtgever.
20.10 Indien opdrachtgever het voornoemde in artikel 20.9 op enige andere wijze wenst, dan worden de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend aan opdrachtgever.
20.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zaken te vervoeren of te doen vervoeren naar een ander adres als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 21. Speciale opdrachten

21.1 Indien een artikel speciaal vervaardigd, besteld, aangepast of gerepareerd dient worden, is koper gehouden om het artikel binnen zeven dagen na berichtgeving van beschikbaarheid, af te nemen. Na deze zeven dagen zijn de risico’s van deze zaken geheel voor rekening van opdrachtgever onverminderd het recht van opdrachtnemer hiervoor opslagkosten in rekening te brengen en onverminderd de betalingsverplichting conform het in art. 16 (Betaling) gestelde.

Artikel 22. Hardheidsclausule

22.1 In het geval zich situaties voordoen waarin de termen van redelijkheid en billijkheid in het geding of gedrang zouden zijn bij toepasselijkheid van de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende bepalingen, dan is er geen sprake van strikte toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. In een dergelijke situatie wordt (indien van toepassing, in overleg tussen partijen) gehandeld naar termen van redelijkheid en billijkheid alsmede de in het algemene verkeer geldende opvattingen.
22.2 Misbruik van deze algemene voorwaarden wordt van alle zijden uitgesloten. Indien misbruik van deze algemene voorwaarden wordt vermoedt, worden de (vermoedelijk) misbruikte rechten/bepalingen (uit deze overeenkomst) geacht geen opgeld te doen en zullen partijen slechts handelen in hun belang naar rechtmatigheid.

Artikel 23. Geschillen

23.1 Er is sprake van een geschil indien een der partijen verklaart dat zulks het geval is. Ingeval een geschil stellen partijen elkaar onverwijld en per omgaande, alsook per omgaande bovendien schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis. Correspondentie in vervolg ten aanzien van het geschil geschiedt uitsluitend schriftelijk.
23.2 Ingeval een geschil wordt in onderling overleg tussen partijen getracht in der minne een oplossing ter beslechting van het geschil te vinden waarbij de termen van redelijkheid en billijkheid alsmede de in het verkeer en in de branche geldende opvattingen de uitgangspunten vormen.
23.3 Te allen tijde is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
23.4 Eventuele geschillen tussen partijen, welke niet onderling door partijen kunnen worden beslecht, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde civiele (Kanton)Rechter tenzij in het voorkomend geval, de Wet anders voor schrijft

Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF.